ОУ "Иван Вазов" Харманли


"Може би това е истинското голямо и най-пълно нещастие - когато човек онемява от отвращение и се вцепенява от срам поради онова, което другите правят с него, тъй че, не умеейки да защити правото си, трябва освен че е жертва, да приеме върху себе си и вината на палача". 

   
   
 

Обява за търг отдаване под наем на земеделска земя

pict
 

публикувано на 21.10.2016 г.

На основание Правила за реализиране на собствени приходи на ОУ ”Иван Вазов” – гр. Харманли, от стопанска дейност, наеми на имущество и земя, средства по проекти и програми, дарения и други безвъзмездно получени суми, други неданъчни приходи


ОУ «Иван Вазов» - гр. Харманли,
ОБЯВЯВА:
провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на ОУ ”Иван Вазов”, гр. Харманли, съгласно Заповед №Б-50/21.10.2016 г. на Директора на ОУ ”Иван Вазов”, гр. Харманли.
І. Наименование и описание на предмета на търга - земеделски земя, собственост на ОУ ”Иван Вазов”, гр. Харманли:
1. Имот №086001, в землището на с. Поляново, местност Старите лозя, с площ 120,501 дка, начин на трайно ползване : нива и категория на земята при неполивни условия: пета. Начална тръжна цена е в размер на 2 602,82 / две хиляди и шестстотин и два лева и шестдесет и две ст./ лева за една стопанска година.
II. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
III. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
IV. Дата, начален час и място на провеждане на търга - на 18.11.2016 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Харманли,
V. Начална цена - 2 602,82 /две хиляди и шестстотин и два лева и шестдесет и две ст./ лева.
VI. Размер на депозита и краен срок за внасяне - изискуемия депозит за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и следва да бъде внесен до 16,00 часа на 17.11.2016г., по банкова сметка на ОУ ”Иван Вазов”, гр. Харманли, IBAN BG87UNCR70003122499411., BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк - гр. Харманли.
VII. Място, от където тръжната документация може да се получи - от канцеларията на ОУ ”Иван Вазов", гр. Харманли, или от сайта на училището www.ivanvazov.net
IX. Място и срок за подаване на предложението – заявлението за участие, придружено със изискуемите документи се подава в канцеларията на на ОУ ”Иван Вазов“, гр. Харманли, до16,00 часа на 17.11.2016 г.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилия го, повторен търг да се проведе на 29.11.2016 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 16.00 часа на 28.11.2016 г.
X. Други условия.
В търга могат да участват физически и юридически лица, които не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация и нямат не погасени задължения към училището с настъпил падеж;
Участниците посочват в документите ЕИК или представят удостоверение за актуално състояние.


Дата на обявяване: 21.10.2016 г.


Първокласниците на Калинка Стойкова вече са грамотни
Децата от 1.б клас, с класен ръководител Калинка Стойкова, организираха празник на буквите по повод успешното завършване на най-трудния етап от начално образование - ограмотяването. На ...още

Със заслужено самочувствие вазовци отпразнуваха 95-годишния си юбилей
С тържествен концерт под надслов „Не се гаси туй, що не гасне“ настоящи и бивши ученици и учители отпразнувахме 95-годишнината училището ни. Танцовият състав за народни танци „Вазовче“ ...още

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ за І-во тримесечие 2015 г.
Рекапитулация на функция образование - ОБЩО ...още

Дарителска инициатива „Надежда за Саня“
3 870 лева събраха ученици, учители и родители в помощ на болно дете от училището. От месец октомври в училище върви дарителска кампания „Надежда за Саня“. В нея се включи и Дамския Ротари клуб ...още

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23